2016_2_20 Christine & Ruben - Chloe Atnip Photography