2016_9_10 Stephanie & Daniel At Milagro - Chloe Atnip Photography